Ändamålet med E-aktieboks registrering av personuppgifter är för att via Internet tillhandahålla en enkel och fullständig aktiebokslösning gentemot E-aktieboks kunder samt tillhandahålla en lättöverskådlig depå av onoterade bolag åt våra kunders ägare. Varje företag enligt lag är skyldigt att föra aktiebok. E-aktiebok tillhandahåller en elektroniska tjänst som underlätta administrationen av aktieböcker. För att förbättra kapitalmarknaden för onoterade bolag erhåller ägarna till E-aktiboks kunder  en depå där deras innehav registreras.

Uppgifter som registreras

De uppgifter som E-aktiebok registrerar för att kunna tillhandahålla denna tjänst och göra den ändamålsenlig är följande:

  • Varje aktieägares personnummer/organisationsnummer, namn, och postadress. Om aktieägaren har lämnat ytterligare kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer eller e-postadress, kommer även dessa uppgifter att noteras.
  • Varje akties nummer, vilket slag aktien tillhör och vem som innehar aktien.
  • Om eventuella aktiebrev har utfärdats och i så fall till vilka aktieägare som aktiebreven utgetts.
  • I de fall någon aktieägare har en förmyndare eller god man registreras även denne förmyndares kontaktuppgifter.
  • Eventuella förmånstagare och deras kontaktuppgifter – t.ex. om någon annan person än aktieägaren har rätt till aktieutdelning.
  • Eventuella noteringar som enligt lag skall kopplas till respektive aktiepost.
  • Företagets styrelse och styrelsesuppleanter, samt deras kontaktuppgifter.
  • Företagets revisor och i förekommande fall revisorsuppleanter och deras kontaktuppgifter.
  • Administratörens namn, personnummer och e-post adress.

För mer information om hur vi hanterar personuppgifter se: eaktiebok.se/om-oss/personuppgifter/

Syfte

De registrerade uppgifterna kommer att användas för att sammanställas till en aktiebok för kundens räkning samt depå till kundernas ägare. Uppgifterna kommer även att användas för att ta fram diverse rapporter relaterade till kundens ägarbild samt för att ge en samlad depå åt ägarna till de registrerade bolagen på E-aktiebok.

Användares e-postadress kan även användas till att skicka ut nyhetsbrev eller andra erbjudanden från eAktiebok.