fbpx

Vad är en Aktiebok?

Aktiebok och dess betydelse

Varje aktiebolag måste ha en aktiebok som skall innehålla en förteckning över alla aktier och aktieägare. Det finns två olika sorters aktiebolag, privata och publika aktiebolag. I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 25 000 kronor, medan ett publikt aktiebolag ska ha ett aktiekapital på lägst 500 000 kronor. Om aktiekapitalet är fördelat på flera aktier representerar varje aktie en lika stor andel av aktiekapitalet (aktiens kvotvärde eller nominellt värde). Alla aktier har lika rätt i bolaget, vilket innebär att alla aktieägare, oavsett antalet aktier, har lika stor rätt per aktie.

 

Styrelsen ansvarig för aktieboken

Varje aktiebolag ska föra en aktiebok över bolagets samtliga aktier och aktieägare. Styrelsen i bolaget har ansvaret för att en aktiebok förs. När en aktie säljs eller när uppgifter i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i bolagets aktiebok. Alla förändringar i en aktiebok skall registreras i aktieboken men skall ej registreras av Bolagsverket.

En aktiebok skall bevaras så länge bolaget finns och under minst tio år efter bolagets upplösning.

 

Innehåll aktiebok

En aktiebok skall innehålla uppgift om:

  1. Varje akties nummer
  2. Aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress.
  3. Huruvida aktiebrev har utfärdats
  4. Antal aktier varje aktieägare innehar av olika aktieslag, om det finns aktier av olika slag i bolaget.
  5. I förekommande fall att aktierna omfattas av förbehåll enlig avtal.

Aktieboken kan bestå av lösblads- eller kortsystem, men den kan också föras med dator eller på annat liknande sätt. I avstämningsbolag förs aktieboken alltid med dator.

 

Aktieboken offentlig och tillgänglighet

Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig hos bolaget för var och en. Om boken förs med hjälp av dator ska i stället en utskrift av den, som inte är äldre än tre månader, på begäran tillhandahållas av bolaget.

 

Aktiebok och bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämman måste en aktieägare vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman. I bolagsordningen kan man föreskriva att alla även måste anmäla till bolaget att de avser närvara på stämman för att få närvara. I kallelse från bolaget framgår hur sådan anmälan går till.

För mer information om aktiebok se Aktiebolagslagen (2005:551) 5 kap.