fbpx

VAD ÄR CROWDFUNDING?

Crowdfunding är användningen av mindre mängder kapital från ett större antal individer för att finansiera bolagets tillväxtresa.

De är störst på crowdfunding

De största crowdfundingsiterna i världen är Kickstarter (startat 2009) och Indigogo (startat 2008). Exempelvis Kickstarter har från start fram till september 2014 anordnat 180 000 crowdfundingkampanjer, varav ca 40% varit lyckosamma. De cirka 71 000 lyckade kampanjerna erhöll 1,33 miljarder kr i stöd av 7,1 miljoner personer. Cirka 44% av ovan nämnda Kickstarter kampanjerna lyckades nå sina uppsatta finansieringsmål.

En av de mest lyckosamma crowdfundingkampanjerna är Pebble smart watch, som 2012 sökte 100 000 dollar till sin smart watch och lyckades erhålla 10,3 miljoner dollar. Största crowdfundingen står Coolest Cooler för när de 2014 drog in 13,3 miljoner dollar, efter att på Kickstarter, sökt 50 000 dollar.

 

Få bolag med crowdfunding lever upp till sina mål

Studier har precis börjat komma kring hur efterlevnaden kring reward-based crowdfunding (dvs att donatorerna erhåller sin vara efter att ha backat upp bolaget) och som ovanstående kampanjer är exempel på. Studierna kommer fram till att vid 70% av fallen så uppfyller bolagen inte de utlovade åtaganden. Dock finner man att andelen bedrägerier är väldigt låg vilket man tror beror på ”crowdens” betydelse i den sociala kontexten (Mollick 2013).

Olika sorters crowdfunding

Det finns olika sorters crowdfundingformer men vi fokuserar här primärt på Equity-based crowdfunding (även kallat gräsrotsfinansiering mot delägande) vilket är när bidragsgivarna / investerarna erhåller aktier / delägande i det bolag som söker finansiering genom en crowdfunding. De crowdfundingformer som finns idag är;

  • reward-based crowdfunding
  • debt-based crowdfunding
  • donation-based crowdfunding
  • equity-based crowdfunding

Vi fokuserar primärt att beröra Equity-based crowdfunding (även kallat gräsrotsfinansiering mot delägande) vilket är när bidragsgivarna / investerarna erhåller aktier / delägande i det bolag som söker finansiering genom en crowdfunding.

 

Fördelar med equity crowdfunding

Det finns ett stort antal fördelar med att söka finansiering via crowdfunding. En Crowdfunding kan exempelvis ge ett bolag det livsviktiga kapitaltillskott när det befinner sig i ett väldigt tidigt skede och då alla andra säger nej. En lyckad crowdfundingkampanj kan även bidra till att företaget/entreprenören får ett större nätverk men även att bolaget eller produkten får ett stort antal engagerade ambassadörer. Dessa ambassadörer behöver hållas uppdaterade kontinuerligt om bolagets utveckling men lyckas man med det blir de en trogen och stark säljkår.

Andra fördelar som oftast nämns är att processen oftast är mindre tidskrävande och snabbare, än att söka kapital från exempelvis ett VC-bolag. Även det ensidiga villkors sättandet från bolaget vid en crowdfunding underlättar kapitalanskaffningsprocessen för bolaget.

I sammanfattning så är de största fördelarna med en crowdfunding kampanj möjligheten till kapitalinjektion samt som marknadsföringskanal.

 

Nackdelar med crowdfunding

Nackdelar som oftast nämns i sammanhanget är svårigheten att styra vem som kommer in som delägare i bolaget samt det bolagsadminstrativt arbetet som uppstår efter en lyckad kampanj. Istället för att kalla en ny ägare till en bolagsstämma skall alla, ibland upp till ett hundratal, kallas och ha rätten att delta. Bara en enkel uppgift som att upprätta röstlängden till stämman blir väldigt tidskrävande. Eller för den delen att hålla en korrekt och uppdaterad aktiebok.

Dialogen samt kompetensutbytet med alla aktieägare kan även det bli en utmaning efter en lyckad finansiering via crowdfunding. Informationsgivandet och informationstagandet blir i större mån enkelriktat i ett crowdfundat bolag vilket kan vara en nackdel.

Oftast nämns det att ett crowdfundat bolag har enklare att ta in riskkapital i ett senare skede då affärsmodellen eller produkten fått acceptans av crowden, dvs att det skall likställas med ett ”prof of concept”. Vår uppfattning är tyvärr den raka motsatsen och det är att en spretig och stor skara aktieägare ofta ligger bolag i fatet när de förhandlar med VC-bolag eller riskkapitalister. Samt att då denna nackdel överväger den acceptans crowden har get bolaget/produkten. Den allmänna uppfattningen är även att equity crowdfunding är ett billigt sätt att få in kapital i bolaget. Vad vi har sett så delar vi inte den uppfattningen utan prisbilden förefaller ligga i paritet med vad mindre bolag betalar i avgifter till konkurrerande alternativa etablerade aktörer.