fbpx

Investerare

Företag behöver kapital i olika skeden för att kunna växa och skapa tillväxt och jobb. Kapital kan tillföras på olika sätt exempelvis genom banklån eller genom riskkapital. Beroende på i vilket skede bolaget befinner sig kan olika finansieringsformer finnas tillgängliga.

Under begreppet riskkapital eller Private equity finns en rad olika finansieringsformer och aktörer. Private equity innebär investeringar i onoterade bolag, utanför börsen, men dessa kan ske av olika typer av investerare som skiljer sig åt i åtskilliga hänseenden. Nedan beskrivs lite kort tre olika typer av Privat equity.

 

Affärsänglar

En affärsängel är en privatperson som investerar kapital i onoterade företag. Affärsängeln är oftast en person med erfarenhet och kunskap av företagande som genom att tillföra kapital, kompetens, engagemang och sitt nätverk hjälper företag att utvecklas.

Affärsänglar fungerar som ett komplement till formellt riskkapital då de oftast går in i tidigare skeden av företags tillväxtfaser än riskkapitalinvesterarna. Privata investerare kan vanligtvis ta snabbare investeringsbeslut eftersom de enbart ansvarar för sina egna pengar och investerar betydligt lägre belopp än riskkapitalbolagen samtidigt som de engagerar sig personligen i företagen.

Fokus ligger oftast för Affärsängeln på tillväxtbolag i tidiga skeden. Det rör sig oftast om enklare kontrakt och mindre formaliserade investeringsprocesser. Finansiell vinning är den viktigaste anledningen till investeringarna men många studier tyder på att det för affärsängeln även finns många andra drivkrafter.

 

Venture capital bolag

Investerar pengar i relativt tidiga skeden av ett företags utveckling, då företaget går från en utvecklingsfas till att starta försäljning eller expandera vidare. Venture capital-bolagen är professionella investerare, med målsättningen att uppnå en god avkastning för sina ägare och finansiärer.

Venture capital bolagen arbetar oftast med fondinvesterarnas pengar och tar oftast en 20 – 40 % ägarandel. Fokus ligger på start-up bolag och bolag i någon form av expansions fas. Venture capital bolagen drivs av ett management team som oftast även är de som arbetar aktivt med bolagen som de investerat i. Formell due dilligence genomförs och omfattande avtal sätts som krav vid investerings skedet.

 

Buyout bolag

Investerar i mogna företag som har utvecklingspotential och stabila kassaflöden men har ett behov av en aktiv ägare med finansiella muskler. Buyout bolagen försöker skapa värde i sina investeringar genom att vara drivande i industriella omvandlings- eller fokuseringsprocesser. Exempel på omvandlingsprocesser kan vara att företaget ha ett behov av att göra kompletterande förvärv eller avyttrande av olönsam del av företaget.

Buyout företagen tar ofta en ledande formell roll i bolaget och arbetar aktivt med ett stort nätverk av erfarna industrialister. Buyout företagen sätter tydliga finansiella och operationella mål, fokuserar verksamheten och förtydligar bolagets strategi för att skapa värde. Formell due dilligence genomförs och oftast knyts nyckelpersoner närmare till bolagen.