Kontrolluppgifter Investeraravdrag

Kontrolluppgifter investeraravdraget

Bolag som genomfört en kapitalisering riktat mot privatpersoner under året och som uppfyller villkoren för investeraravdraget skall lämna kontrolluppgifter om investeraravdraget till skatteverket (KU28).

Hur lämnas kontrolluppgifter till Skatteverket

Kontrolluppgifter investeraravdrag (KU28) kan lämnas in via XML-fil, på pappersblankett eller att uppgifterna knappas manuellt in på skatteverkets e-tjänst. För verksamhetsåret 2015 är sista datum för att lämna uppgifterna till Skatteverket den 1 februari 2016. För att lämna KU28 blanketten på skatteverkets e-tjänst så behövs ett giltigt svensk e-legitimation, exempelvis Bank-ID.

Vad innebär det att lämna kontrolluppgifter investeraravdrag

Genom att företaget lämnar kontrolluppgifter kring investeraravdrag, KU28, så intygar företaget att de angivna fysiska personerna investerat i bolaget. Företaget intygar vidare att de villkor som föreligger med investeraravdraget är uppfyllda.

 

kontrolluppgifter investeraravdrag

Villkor för investeraravdraget

Investeraravdraget medges för förvärv av andelar i ett företag antingen vid en nyemission eller vid bolagets bildande. Investeraravdraget är endast tillämpligt för fysiska personer.

Det finns ett antal villkor som både bolaget och dess investerare måste uppfylla för att avdraget skall gälla. Nedan listar vi de vi ser som mest centrala och som ni måste hålla koll på.

Villkor för företag

 1. Företaget skall vara ett svenskt aktiebolag, ekonomisk förening eller en utländskt motsvarighet med fast driftställe i Sverige.
 2. Företaget måste vara av mindre storlek. För att klassificeras som ett mindre bolag gäller följande:
  • Medeltalet anställda skall vara lägre än 50 personer
  • Nettoomsättningen eller balansomslutningen understiger 80 miljoner kr
  • Maximalt 25 procent av bolaget får ägas av ett offentligt organ
  • Företagets aktie får inte vara upptagen till handel på en reglerad marknad
 3. Företaget bedrev rörelse vid utgången av betalningsåret eller vid utgången av det kommande beskattningsåret.
 4. Företaget är ej verksamt inom varvs-, kol-, eller stålindustri
 5. Företaget har ett löneunderlag som överstiger 300 000 kronor under betalningsåret eller det följande beskattningsåret.
 6. Företaget får ej vara i ekonomiska svårigheter.
 7. Aktieägare får under betalningsåret inte ha tagit emot värdeöverföring (ex. utdelning) från bolaget överstigande ett jämförelsebelopp* (inte heller under de två åren dessförinnan).
 8. Bolaget får under betalningsåret (eller under de två åren dessförinnan) inte ha genomfört interna förvärv.

* Jämförelsebeloppet är din andel av kapitalet vid tidpunkten för värdeöverföringen multiplicerat med företagets redovisade resultat för beskattningsåret närmast före det kalenderår då du eller någon närstående får värdeöverföringen.

Villkor för investerarna

 1. Du är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna.
 2. Andelarna/aktierna skall vara betalda med kontanta medel.
 3. Andelarna/aktierna är förvärvat vid bildandet av företaget, vid en nyemission eller från en juridisk person och avse ett företag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet.
 4. Andelar i en ekonomisk förening ska vara förvärvade genom tillskott i form av medlemsinsats eller förlagsinsats.
 5. Andelarna ska innehas av dig eller av dödsboet vid betalningsårets utgång.

För mer information om kontrolluppgifter investeraravdrag besök skatteverkets rättsliga vägledning

Share This