Aktieägarförteckning

En aktieägarförteckning är i mångt och mycket samma sak som röstlängden till bolagsstämman med skillnaden att alla aktier och ägare alltid finns representerade i aktieägarförteckningen. Ytterligare en skillnad finns det och det är att i röstlängden presenteras en ägares röstandel medan det i ägarförteckningen oftast endast är en ägares ägarandel (även kallat kapitalandel). Aktieägarförteckningen kan även beskrivas som bolaget aktiebok i aggregerad format men utan några lagkrav kring dess utformning.

Innehåll aktieägarförteckning

Normalt består endast en ägarförteckning av en lista på alla aktieägare, juridiska såväl som fysiska, åtföljt av antalet ägda aktier och deras ägarandel.

För mer information om aktieägarförteckning läs här

Aktieägarförteckning E-aktiebok

Hos E-aktiebok ges bolaget och dess ägare tillgång till en enkel överskådlig aktieägarförteckning baserat på bolagets aktiebok. Utöver ovan nämnd information om namn på aktieägare, antalet ägda aktier och ägarandelen presenteras även kontaktinformation i form av email och telefonnummer samt röstandel i vår ägarförteckning. Aktieägarförteckningen precis som alla annan information hos E-aktiebok är endast tillgänglig för bolagets funktionärer och aktieägare. Informationen finns tillgänglig dygnet runt och ni når den enkelt genom att logga in i den kostnadsfria depå som alla aktieägare erhåller efter deras bolag registrerats på E-aktiebok.

Aktieägarförteckning

Exempel Aktieägarförteckning E-aktiebok

För mer information om E-aktieboks depå system samt digitala aktiebok besök gärna https://eaktiebok.se/tjanster-investerare/ eller https://eaktiebok.se/tjanster-bolag/

Recent Posts

Leave a Comment