Vad är ett hembud?

Vad är ett hembud?

Ett hembud är en förkortning av hembudsförbehåll. Ett hembud eller hembudsförbehåll är en frivillig paragraf i ett aktiebolags bolagsordning som påverkar aktierna i bolaget. Ett hembud kan även finnas i exempelvis ett aktieägaravtal.

Om hembudet registrerats i bolagsordningen så kan en ändring av hembudet endast ske genom ett bolagsstämmobeslut. Dylik ändring av bolagsordning skall anmälas till bolagsverket.

Hembudsförbehåll

Hembudsförbehåll begränsar rätten att fritt överlåta aktier i bolaget. Hembudet innebär att att tidigare aktieägare har rätt att köpa tillbaka aktie som övergått till någon annan. Hembudsförbehållet gäller vid alla sorters överlåtelser.

Mer information om de olika sorternas förbehåll hittar ni här

Exempel på Hembud i bolagsordningen

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösnings-berättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

 

 

Recent Posts