Vad är K11?

Vad är k11?

K11 blanketten är den blankett som skall lämnas till skatteverket om ni begär investeraravdrag eller vill återföra tidigare medgivet investeraravdrag. K11:an är en bilaga  som lämnas tillsammans med er privata självdeklaration.

Vart skickar jag k11-blanketten?

K11 blanketten skickas tillsammans med din deklaration till ditt lokala skattekontor. Blanketten går även att lämna digitalt via skatteverkets e-tjänst.

Så fungerar investeraravdraget

Bolaget måste först skicka in kontrolluppgifter till skatteverket under januari månad (för mer information om kontrolluppgifter läs här).

En privatperson som i samband med bolagets bildande eller vid en nyemission som köper aktier kontant, får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Avdraget leder till att underskott i kapital medges med en skattereduktion om 30% mot inkomst av tjänst.

Avdrag ges med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar köp av aktier för 1,3 miljoner kronor. En investerare kan få avdrag för investeringar i flera bolag per år, dock sammanlagt med högst 1,3 miljoner kronor.

Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år och avdraget påverkar inte kapitalvinstberäkningen när aktierna avyttras.

Återföring av investeraravdrag

Har ni avyttrat ett innehav som ni erhållit investeraravdrag för eller erhållit vinstutdelning överstigande ett visst jämförelsebelopp så skall avdraget återföras till beskattning. Det finns fler tillfällen då ni skal återföra avdraget vilket kan ni kan läsa mer om på skatteverketshemsida.

Återföring av tidigare medgivet investeraravdrag skall göras på k11-blanketten.

Villkor för att få lämna in blanketten k11

  • Du är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna.
  • Andelarna/aktierna skall vara betalda med kontanta medel.
  • Andelarna/aktierna är förvärvat vid bildandet av företaget, vid en nyemission eller från en juridisk person och avse ett företag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet.
  • Andelar i en ekonomisk förening ska vara förvärvade genom tillskott i form av medlemsinsats eller förlagsinsats.
  • Andelarna ska innehas av dig eller av dödsboet vid betalningsårets utgång.

För mer information om kontrolluppgifter investeraravdrag besök skatteverkets rättsliga vägledning

Recent Posts