Hur gör jag för att ta in kapital till mitt bolag?

Brist på kapital är vardag för alla företagare. Kapital behövs för investeringar. I den här artikeln skall vi reda ut det praktiska kring hur du reser kapital till din verksamhet.

Processen skiljer sig naturligtvis lite åt beroende på hur stor verksamheten är och hur ägarkonstellationen ser ut i bolaget. Oavsett storlek på företaget är kapitalbehovet den första frågan som behöver lösas av ledning och styrelse. Hur mycket pengar behövs för att kunna genomföra fastställda planer?

Därefter kommer värderingsfrågan. Värderingen är naturligtvis enklast om ett företag är noterat. Då är företagets värdering prissatt varje dag. I privat miljö är det klurigare.Kapitalanskaffning

Ägarfrågan är viktig i en kapitalanskaffning. Om det är ett crowdfundat bolag eller ett bolag som ägs av vänner och bekanta så är värderingen ensidig. Ägarna har en uppfattning om företagets värdering och har rimligen också en bra uppskattning om varför det behövs en kapitalanskaffning och hur stor den skall vara.

Är ägarna externa blir hela värderingsfrågan lite mer komplicerad. Har företaget exempelvis venture-bolag som ägare kommer dessa kanske att kräva en due dilligence. Ägarna kommer med all sannolikhet också kräva mer referensvärderingar. Är ditt bolag värderat i linje med andra i branschen? Om inte, varför då? Det är frågor som man måste kunna svara på alternativt ha exempelvis transaktionshistorik som understöd.

Nu har vi i den här texten lagt fokus på att man reser pengar genom nyemission. Det är inte alls ovanligt att det i tillväxtbolag finns andra lösningar. Finansieringslösningen kan istället handla om teckningsoptioner, konvertibler eller villkorade aktieägartillskott. Flera av dessa kommer vi att gå igenom i ett senare skede.

Formalia – vad skall jag tänka på?

Om frågan om kapitalanskaffning via en nyemission är fastställd kan man gå vidare till formalia. Styrelsen måste kalla till en bolagsstämma eller extra bolagsstämma för att klubba igenom beslutet och beloppet. Före det görs bör man som ägare se över sin aktiebok. Hur kommer kapitalstrukturen se ut efter emissionen? Behöver bolaget genomföra en split eller omvänd split för att kunna genomföra nyemissionen? Vilket aktieslag skall erbjudas? Stamaktier eller B-aktier. Dessa två skiljer sig åt genom att röstetalet blir olika för innehavarna. Inom crowdfunding är det inte helt ovanligt att strukturerar erbjudandet genom att man ger ut olika aktieslag.

Det är också viktigt att styrelsen fattat beslut om vem som skall bli tagare. Klarar företaget av att resa kapitalet i en privat miljö eller måste det ske en notering? Det är också viktigt att företaget antingen fattar beslut om man skall arbeta med en rådgivare som hanterar kapitalanskaffningen, vilket är vanligt på börsen, eller om man skall hantera hela processen själv.

Formalia steg för steg vid en kapitalanskaffning

Nu kommer en serie av formalia som du måste tänka på i samband med en nyemission som är publik. Företaget måste ta fram en teckningssedel. Exempel på hur de kan se ut ser du här: https://spotlightstockmarket.com/media/5430/hoodin-ab_anma-lningssedel.pdf

Personer eller företag som vill bli aktieägare eller exempelvis försvara ett redan existerande ägare fyller här i hur många aktier man önskar att teckna. I samband med exempelvis noteringsemissioner är det vanligt att det finns ett minimikrav, du måste exempelvis teckna 200 aktier. I teckningssedeln skall det också stå teckningskurs, teckningstid och när man som ägare får eventuell tilldelning. Notera att företag samt juridiska personer nu för tiden får fylla dokument som säkerställer att man inte arbetar med penningtvätt.

Företaget måste också säkerställa att det ges ut avräkningsnotor. Det är det kvitto som upprättas rörande investeringen. Kvittot är viktigt. Skatteverket kan exempelvis kräva att ägare skall kunna visa upp det.

Emissionen skall också registreras hos Bolagsverket.

Det sista att tänka på är att det krävs ett likvidintyg. Det är ett enkelt intyg från företagets bank att alla pengar har kommit in på kontot.

Recent Posts