Nedan samlar vi svar på de frågor vi erhåller. Frågor och svar uppdaterar vi löpande.

Välj en fråga nedan och klicka för att läsa svaret.

Vad är ett förbehåll?

Vad är ett förbehåll?

Ett förbehåll är en frivillig paragraf i ett aktiebolags bolagsordning som i någon mån påverkar aktierna eller aktiekapitalet i bolaget. Ett förbehåll kan även finnas i exempelvis ett aktieägaravtal.

Om förbehållen registrerats i bolagsordningen så kan en ändring av förbehåll ske genom ett bolagsstämmobeslut. Ändring av bolagsordning skall anmälas till bolagsverket.

Olika sorters förbehåll

Det finns olika sorters förbehåll så som hembudsförbehåll, förköpsförbehåll, samtyckesförbehåll, omvandlingsförbehåll, minskning – och inlösenförbehåll och avstämningsförbehåll.

Hembudsförbehåll

Hembudsförbehåll begränsar rätten att fritt överlåta aktier i bolaget. Hembudet innebär att att tidigare aktieägare har rätt att köpa tillbaka aktie som övergått till någon annan. Hembudsförbehållet gäller vid alla sorters överlåtelser.

Förköpsförbehåll

Förköpsförbehåll begränsar rätten att överlåta aktier i ett bolag. Förbehållet ger tidigare eller befintliga aktieägare förköpsrätt till aktier som skall överlåtas. Förköpsförbehållet gäller precis som för hembudsförbehållet alla sorters överlåtelse.

Samtyckesförbehåll

Samtyckesförbehåll begränsar rätten att överlåta aktier i ett bolag.Förbehållet innebär att styrelsen eller bolagsstämman måste godkänna att en överlåtelse av aktier sker. Godkännandet skall ges innan överlåtelsen sker. Samtyckesförbehållet gäller vid de flesta former av överlåtelser.

Omvandlingsförbehåll

Om företaget har flera olika aktieslag (exempelvis A- och B-aktier) kan det definieras att ett visst aktieslag ska kunna omvandlas till ett annat aktieslag, på begäran av aktieägaren. Förbehållet kan även gälla att aktier ska omvandlas om en viss händelse sker.

Minsknings– och inlösenförbehåll

Om företaget ska minska aktiekapitalet kan det förväg definieras vilka aktier som ska lösas in och i vilken ordning, vad inlösenbeloppet ska vara samt hur det ska beräknas. För att förbehållet skall kunna införas måste bolagsordningen innehålla en lägsta och en högsta gräns för aktiekapitalet samt för antalet aktier.

Avstämningsförbehåll

Ett avstämningsförbehåll innebär att företaget överlåter ansvaret för aktieboken på Euroclear Sweden AB. Vidare innebär det att bolaget sluter avtal med ett så kallat kontoförande institut som skall se till så att aktierna bokförs i Euroclears system. Alla noterade bolag har ett avstämningsförbehåll i sin bolagsordning. Exempel på avstämningsförbehåll hittar ni här hos bolagsverket

Vad kostar Eaktiebok?

Vad kostar Eaktiebok?

Att inneha en aktiedepå hos Eaktiebok är alltid kostnadsfritt.

De aktiebolag som registrerar sin aktiebok hos Eaktiebok betalar en årlig avgift om 1 800 kr. Avgiften är oavhängig hur många aktieägare eller aktietransaktioner som bolaget har.

För mer information om vårt erbjudande läs här

När registreras ett förbehåll i aktieboken?
När registreras ett hembud i aktieboken?

När registreras ett hembud i aktieboken?

Ett hembud hittar man oftast i ett bolags bolagsordning och /eller i ett aktieägaravtal. De kan var utformade precis likadant i båda dokumenten.
Ett hembud som är fastställt av bolagsstämman och således ingår i bolagets bolagsordning skall registreras i aktieboken.
Ett hembud som regleras via ett aktieägaravtal skall däremot ej regleras i aktieboken då det rättsligt endast gäller för de tecknade parterna av aktieägaravtalet.
Samma principer gäller för eventuella förbehåll.

För mer information om ett bolags hantering av aktieböcker

Vad är crowdfunding?

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding är en metod för att samla in en stor mängd små bidrag, som tillsammans kan finansiera eller kapitalisera ett bolag, produkt eller idé. Oftast samlas dessa bidrag in via en webbsida där intresserade kan läsa om bolaget för att sedan välja vilket eller vilka de vill stötta.

Här kan du läsa mer om Crowdfunding

Vad är en K10-blankett?

Vad är en K10-blankett?

Syftet med K10 blanketten är att beräkna det så kallade gränsbeloppet, vilket är det högsta belopp som en delägare kan ta ut i form av utdelning eller kapitalvinst i inkomstslaget kapital. K10-blanketten gäller enbart aktiva delägare i fåmansbolag och bör (dock inget krav) lämnas in årsvis tillsammans med den privat inkomstdeklaration för att hålla reda på hur stort det sparade utdelningsutrymmet är.

Här kan du läsa mer om K10-blanketten.

Om vi vill avsluta tjänsten hos er, hur snabbt får vi vår aktiebok tillbaka ?

Aktieboken kan ni printa ut ur systemet själva precis när ni vill. Vi har dock som policy/rutin att efter att en kund avslutar sin tjänst hos oss så printar vi ut och översänder aktieboken fysiskt till bolaget. Efter avslutad tjänst inaktiveras kontot under 2-3 månader innan data tas bort ur systemet.