Personuppgifter

E-aktieboks tillhandahåller en internetbaserad aktiebokslösning för sina kundbolag samt en s.k. depå av onoterade aktier för dessa kundbolags aktieägare.

Alla svenska aktiebolag är enligt lag är skyldigt att se till att aktiebok förs, bevaras och hålls tillgänglig. Respektive aktiebolag som är kund hos E-aktiebok är enligt 5 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förandet av aktieboken innebär.

För behandling av personuppgifter hänförliga till depån för kundbolagens aktieägare är FinReg Solutions AB, org. nr 556939-3308, Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö, personuppgiftsansvarig.

 

De uppgifter som E-aktiebok registrerar för att kunna tillhandahålla ovan nämnda tjänster på ett ändamålsenligt sätt är följande:

  1. Varje aktieägares personnummer/organisationsnummer, namn, och postadress. Om aktieägaren har lämnat ytterligare kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer eller e-postadress, kommer även dessa uppgifter att noteras.
  2. I de fall någon aktieägare har en förmyndare eller god man registreras även denne förmyndares kontaktuppgifter.
  3. Eventuella förmånstagare och deras kontaktuppgifter – t.ex. om någon annan person än aktieägaren har rätt till aktieutdelning.
  4. Eventuella noteringar som därutöver enligt lag skall kopplas till respektive aktiepost.
  5. Kundbolagets styrelse och styrelsesuppleanter, samt deras kontaktuppgifter.
  6. Kundbolagets revisor och i förekommande fall revisorsuppleanter och deras kontaktuppgifter.
  7. Kundbolagets administratörs namn, personnummer och e-postadress.

De registrerade uppgifterna kommer att användas för att föra och hålla tillgänglig en aktiebok för kundbolagets räkning samt för att föra och hålla tillgänglig en depå till kundbolagens aktieägare. Uppgifterna kommer även att användas för att ta fram diverse rapporter relaterade till kundens ägarbild samt som underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, nyhetsbrev samt för statistik och riskhantering. För det fall en aktieägare äger aktier i mer än ett kundbolag används uppgifter för att föra och tillhandahålla en samlad depå för sådan aktieägare.

Uppgifter hänförliga till aktieboken lämnas till E-aktiebok från respektive kundbolag. Du som aktieägare avgör själv om du vill lämna några ytterligare uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget.

För mer information om GDPR läs gärna vår integritetspolicy eller personuppgiftsbiträdesavtal (inkorporerat i våra allmänna villkor)