Aktieägarförteckning

I eAktiebok har du och övriga aktieägare alltid tillgången till en aktuell och överskådlig aktieägarförteckning. Aktieägarförteckningen baserar sig på bolagets aktiebok, men har fördelen mot aktieboken att den på ett överskådligt sett visar alla aktieägares totala ägande i bolaget. Oaktat hur många aktieposter och aktier en aktieägare äger, så uppvisas aktieägarens samlade innehav.

Överskådlig aktieägarförteckning

I aktieägarförteckningen finner ni information så som namn på aktieägarna med kontaktuppgifter så som mailadress och telefonnummer. Vidare uppvisas varje aktieägares antal ägda A- respektive B aktier, totalt antal ägda aktier, ägarandel* samt röstandel**. Givetvis kan ni även i eAktieboks aktieägarförteckning sortera förteckningen precis så som ni önskar, samt enkelt spara ner eller skriva ut aktieägarförteckningen.

aktieägarförteckning

Vad är en aktieägarförteckning

En aktieägarförteckning är i mångt och mycket samma sak som röstlängden (som du också givetvis enkelt kan ta fram genom eAktiebok) till bolagsstämman med skillnaden att alla aktier och ägare alltid finns representerade i aktieägarförteckningen. Medans det endast är narrande på stämman som presenteras i röstlängden. Ytterligare en skillnad finns det, det är att i röstlängden presenteras en ägares röstandel medan det i ägarförteckningen oftast endast är en ägares ägarandel (även kallat kapitalandel).

Aktieägarförteckningen kan även beskrivas som bolaget aktiebok i aggregerad format men utan några lagkrav kring dess utformning. Varje aktieägares totala innehav presenteras samlat, tillskillnad från i aktieboken där en ägare kan ha flera olika aktieposter. Aktieboken innehåller vidare mer utförlig information, än aktieägarförteckningen, om aktieägarna och aktierna.

Endast aktieägarna och funktionärer ser aktieägarförteckningen

Aktieägarförteckningen precis som alla annan information hos eAktiebok är endast tillgänglig för bolagets funktionärer och aktieägare. Informationen finns tillgänglig dygnet runt och ni når den enkelt genom att logga in i den kostnadsfria depå som alla aktieägare erhåller efter deras bolag registrerats på E-aktiebok.

*Ägarandel – Antal ägda aktier genom totalt antalet aktier i bolaget

**Röstandel – Antal röster förknippade med ägda aktier genom totalt antal röster i bolaget.

Share This