Disclaimer

All information samt alla tjänster och erbjudanden som finns på webbtjänsten eller i andra applikationer och programvaror riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Om erbjudanden från E-aktiebok, av vad slag det vara må, ändå antas av någon sådan person eller något sådant företag, får detta lämnas obeaktat.

Samtliga besökare till denna hemsida, såväl privatpersoner som företag, presumeras ha läst igenom och godkänt följande villkor:

Ansvarsbegränsning

E-aktiebok och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på E-aktieboks webbtjänst direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av webbtjänstens innehåll. E-aktiebok och dess innehållsleverantörer ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos E-aktiebok eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela webbtjänsten går ned och upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

E-aktiebok har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos E-aktiebok. E-aktiebok har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från E-aktiebok leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida.

Varken E-aktiebok eller webbtjänstens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på webbtjänsten. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. E-aktiebok påminner om att handel med onoterade aktier är förenat såväl med stora möjligheter som med stora risker. E-aktiebok friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbtjänsten presenterad information i egen handel. Den som väljer att följa på webbtjänsten angivna rekommendationer bär själv hela risken för sina handlingar/underlåtenhet. E-aktiebok bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom E-aktiebok används eller tolkas.

Användare

Användare äger rätt att för personligt bruk använda webbtjänsten och dess innehåll enligt de regler som E-aktiebok anger. Användare äger inte rätt att publicera eller vidaredistribuera innehåll så vida inte annat överenskommes med E-aktiebok. Det är heller inte tillåtet att – maskinellt eller på annat vis, via program eller annorledes – inhämta eller bearbeta material, på andra sätt än vad som uttryckligen medges av E-aktiebok. Såsom kund hos E-aktiebok kan speciella avtal som reglerar vad som gäller för sådant användande ha ingåtts. Innehållet som presenteras på E-aktiebok webbtjänst tillhör E-aktiebok eller dess innehållsleverantörer och är immaterialrättsligt skyddat.

Force Majeure

E-aktiebok är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför E-aktiebok kontroll, såsom t ex explosion, eld, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om E-aktiebok själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför E-aktiebok kontroll skall vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av webbtjänsten mer kostsamt eller betungande för E-aktiebok jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. E-aktiebok är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om E-aktiebok varit normalt aktsamt.

Innehållsleverantörer

Det åligger E-aktiebok leverantörer att tillämpa gällande lagstiftning gentemot användare av tjänsten. Leverantörerna upprättar, underhåller och ansvarar för det material som publiceras på webbtjänsten och de produkter eller tjänster som erbjuds på E-aktiebok webbtjänst.

Share This