Eaktiebok

Legal information

Användbara länkar

All information och alla tjänster och erbjudanden som är tillgängliga på webbtjänsten eller i andra applikationer och programvara riktas inte till någon person eller företag bosatt i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av material är förbjudet eller så är tillåtligheten på något sätt begränsad. Om erbjudanden från eAktiebok, av något slag, ändå accepteras av någon sådan person eller något sådant företag, kan detta ignoreras.

Alla besökare på denna webbplats, både privatpersoner och företag, förutsätts ha läst och accepterat följande villkor:

Disclaimer

Ansvarsbegränsning

eAktiebok och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av innehållet som presenteras på eAktieboks webbtjänst direkt eller indirekt kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av webbtjänstens innehåll. eAktiebok och dess innehållsleverantörer ansvarar inte gentemot användaren eller tredje part för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomst eller för annan skada orsakad av att innehållet på något sätt är felaktigt, visas eller presenteras felaktigt eller till och med helt saknas pga. till fel som finns hos eAktiebok eller någon av dess leverantörer eller på grund av helt andra orsaker. Detta inkluderar alla fall där information kan försenas, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt saknas och fall där problem kan leda till störningar eller till och med att hela webbtjänsten går ner och slutar fungera vare sig det beror på tekniska eller andra orsaker.

eAktiebok har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras på eAktiebok. eAktiebok har inte heller något som helst ansvar för representationer eller information som härrör från eAktiebok leverantörer eller för fel i deras produkt eller för förseningar från deras sida.

Varken eAktiebok eller webbtjänstens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda informationen som presenteras på webbtjänsten. Användarens åtkomst och användning av tjänsten är helt efter användarens eget gottfinnande. eAktiebok påminner oss om att handel med onoterade aktier är förenat med både stora möjligheter och stora risker. eAktiebok frånsäger sig allt ansvar för resultatet som kan bli resultatet av att användaren använder informationen som presenteras på webbtjänsten på olika sätt i sin egen handel. Den som väljer att följa de rekommendationer som ges på webbtjänsten bär hela risken för sitt agerande/underlåtenhet. eAktiebok ansvarar inte heller i övrigt för hur information som lämnas genom eAktiebok används eller tolkas.

Användare

Användare har rätt att använda webbtjänsten och dess innehåll för personligt bruk enligt de regler som anges av eAktiebok. Användare har inte rätt att publicera eller vidaredistribuera innehåll om inte annat överenskommits med eAktiebok. Det är inte heller tillåtet att – mekaniskt eller på annat sätt, via programvara eller på annat sätt – samla in eller bearbeta material, på annat sätt än vad eAktiebok uttryckligen tillåter. Som kund hos E-aktiebok kan särskilda avtal som reglerar vad som gäller för sådan användning ha ingåtts. Innehållet som presenteras på eAktiebok webbtjänst tillhör eAktiebok eller dess innehållsleverantörer och är skyddat av immateriella rättigheter.

Stor styrka

eAktiebok är befriad från ansvar för skador som användaren kan lida på grund av händelser som beror på omständigheter utanför eAktieboks kontroll, såsom exempelvis explosion, brand, översvämning eller annan olycka, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och ändringar i lagar och förordningar eller annan myndighetsåtgärd. Förbehållet avseende strejk eller andra arbetskonflikter gäller även om eAktiebok själv vidtar eller blir föremål för sådana konfliktåtgärder. Utöver vad som normalt förstås som händelser utanför eAktieboks kontroll, ska även en händelse som gör tillhandahållandet av webbtjänsten mer kostsamt eller betungande för eAktiebok jämfört med de ursprungliga villkoren beaktas. eAktiebok är inte heller skyldig att ersätta användaren för skada i andra fall om eAktiebok normalt varit försiktig.