Eaktiebok

Legal information avseende gräsrotsfinansieringstjänsten

1           Om FinReg Solutions AB

FinReg Solutions AB (”Bolaget”) erbjuder produkter och tjänster med tekniska lösningar inom finans och juridik. Bolaget är även en leverantör av andelsbaserade gräsrotsfinansieringstjänster enligt EU:s förordning om gräsrotsfinansiering och står därför under tillsyn av Finansinspektionen (”FI”) avseende denna del av verksamheten. Bolaget har sitt säte i Malmö. Bolaget är ett fristående, helägt dotterbolag till Spotlight Group AB (556797–0750).

 

2           Gräsrotsfinansieringstjänsten

Bolagets gräsrotsfinansieringstjänst avser att matcha en investerares intresse att

investera i företag med en projektägares intresse av att finansiera sina företag. En projektägare är en samlingsterm för ett företag som söker finansiering. Bolaget tillhandahåller en plattform uteslutande för andelsbaserad gräsrotsfinansiering där matchning görs. Bolaget tillhandahåller sin plattform för onoterade publika aktiebolag som söker kapital. De projektägare som Bolaget väljer att erbjuda sin plattform för gräsrotsfinansiering till ska uppfylla ett antal olika krav. Dessa krav följer EU:s förordning om gräsrotsfinansiering samt Bolagets interna regelverk. Därutöver driver Bolaget en s.k. anslagstavla på sin plattform för gräsrotsfinansiering genom vilken Bolaget tillåter sina kunder att annonsera intresse av att köpa och sälja överlåtbara värdepapper som ursprungligen erbjudits på Bolagets plattform för gräsrotsfinansiering.

 

3           Information om risker

Andelsbaserad gräsrotsfinansiering är en metod för kapitalanskaffning som gör det möjligt för ett företag att erbjuda aktier i företaget till ett stort antal investerare via en online-plattform. Denna metod för kapitalanskaffning är framför allt attraktiv för små företag och företag i ett tidigt skede att få tillgång till en större grupp potentiella investerare och gör det möjligt för investerare med mindre kapital att delta i investeringsmöjligheter i ett inledande skede.

Att investera i ett företag i ett tidigt skede genom andelsbaserad gräsrotsfinansiering kan ge möjlighet till högre avkastning, men det innebär också en högre risknivå. Det kan göra gräsrotsfinansiering till ett attraktivt investeringsalternativ för de investerare som är villiga att ta på sig en högre risknivå i utbyte mot möjligheten till en högre avkastning.

De risker som FinReg identifierat och som är förknippade med gräsrotsfinansieringstjänsten redogörs för nedan:

 • De går inte att köpa eller sälja när som helst. På de stora börserna finns det normalt sett alltid någon som vill köpa eller sälja en aktie.
 • Det kan vara svårt att veta vilket pris man får för en aktie, eftersom det normalt finns få köpare. Man riskerar att inte hitta någon köpare till det verkliga värdet, och får därmed sälja väldigt billigt.
 • Insynen i bolag som inte är noterade är ofta sämre. De omfattas helt enkelt inte av regler om kvartalsrapporter med mera – på samma sätt som noterade bolag gör.

Historiskt sett har aktier gett högre avkastning än traditionella ränteplaceringar, men kursen på aktier kan variera kraftigt, vilket i synnerhet kan gälla för onoterade aktier. Därför är investering i aktier främst ett alternativ för den som är beredd att ta en högre risk för att få möjlighet till högre avkastning. Gräsrotsfinansiering sker främst till bolag som är i starten av deras tillväxtresa vilket bidrar till en större risk att bolaget kan fallera i sin satsning och i värsta fall vara föremål för konkurs. Därav är investering i aktier i en onoterad aktie alltid förenat med en större risk där det investerade beloppet kan stiga och minska i värde samt att hela eller delar kan gå förlorat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

4           Information om avgifter kopplade till gräsrotsfinansieringstjänsten eller investeringar

Kostnaden för att ta in finansiering genom gräsrotsfinansiering är baserat på procenttal på det insamlade kapitalet. Procenttalet sätts i relation mot det kapital som ska samlas in. Utöver tillkommer en fast kostnad för emissionshanteringen tillsammans med en rörlig kostnad per tecknare.

Inga avgifter förekommer för investerare i samband med en investering via gräsrotsfinansiering hos Bolaget.

5           Information om urvalskriterier för gräsrotsfinansieringsprojekt

Som leverantör för gräsrotsfinansiering krävs sunda och väldefinierade kriterier för urvalet av bolaget. Urvalet görs på följande kriterier:

 • Trovärdig affärsplan.
 • Erfaren ledning och välfungerande organisation.
 • Bolaget eller ledning är inte föremål för misstankar kring ekonomisk brottslighet, näringslivsförbud eller har bakomliggande konkurser.
 • Bolaget har god ordning på aktiebok, juridiska avtal och är ej i pågående rättsliga tvister.
 • Tydlig målbild med finansiering.
 • Rimlig värdering utifrån efterfrågan samt marknadsläge.
 • En tydlig målbild att ha ett alternativ för investerare att återfå sin investering inom 2 år.

 

6           Investerarskydd

I samband med registrering på Bolagets plattform behöver Bolaget säkerställa vissa uppgifter om de presumtiva investerarna för att kunna göra en bedömning av vilka kunskaper den presumtiva investeraren besitter avseende investeringar i gräsrotsfinansieringsprojekt. 

I syfte att säkerställa ett bra skydd för samtliga investerare görs en åtskillnad mellan sofistikerade och icke-sofistikerade investerare.

Med en icke-sofistikerad investerare avses normalt alla privatpersoner, icke-finansiella företag och mindre företag samt alla andra kunder som inte klassificeras som sofistikerade investerare eller jämbördiga motparter. För en icke-sofistikerad investerare har Bolaget skapat ett högre skydd för att säkerställa att investeraren besitter tillräckliga kunskaper om investeringar i gräsrotsfinansieringstjänster.

En sofistikerad investerare bedöms av Bolaget vara medveten om de risker som är förknippade med investeringar i gräsrotsfinansieringsprojekt samt har finansiella resurser för att inte utsättas av för stora finansiella konsekvenser.

Bolaget kan på förfrågan från en investerare välja att kategorisera en investerare som sofistikerad investerare. För att Bolaget ska kunna göra en bedömning krävs att följande kriterier uppfylls:

Juridiska personer som uppfyller minst ett av följande:

 • Eget kapital på minst 100 000 EUR
 • Nettoomsättning på minst 2 000 000 EUR
 • Balansomslutning på minst 1 000 000 EUR

Fysiska personer som uppfyller minst två av följande:

 • Personlig bruttoinkomst är på minst 60 000 EUR per beskattningsår, eller en portfölj med finansiella instrument – definierad som inbegripande medel på konto och finansiella tillgångar – som överstiger 100,000 EUR. 

 • Du arbetar, eller har arbetat minst ett (1) år, inom finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om transaktionerna eller tjänsterna i fråga, eller har haft en verkställande befattning under minst 12 månader i en juridisk person som avses i punkt 1 nedan.

 • Du har på kapitalmarknaden utfört i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de föregående fyra kvartalen.

Bolaget kommer att inhämta underlag i form av exempelvis anställningsavtal, transaktionshistorik och depåöversikt för dokumentation.

 

7           Insättningsgaranti

Investering i ett gräsrotsfinansieringsprojekt medför risker där hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Bolagets gräsrotsfinansieringstjänst omfattas inte av de insättningsgarantisystem som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU. Investeringar omfattas inte heller av de system för ersättning till investerare som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG.

 

8           Betänketid

Efter investeraren genomfört sin investering dirigeras investeraren till sidan för gräsrotsfinansiering där investeringen kommer att synas. Under fyra kalenderdagar kommer även en återkallningsknapp finnas tillgänglig för att investeraren ska kunna nyttja sin betänketid. Efter denna tid försvinner möjligheten att återkalla.  

 

Tecknare som har valt att återkalla sin investering synliggörs för Bolaget i en särskild lista. Om investeraren betalt för sina aktier kommer återbetalning göras inom fem vardagar.  

 

9           Intressekonflikter

En intressekonflikt föreligger när det uppstår en konflikt mellan Bolagets intressen eller intressena hos personer med anknytning till Bolaget och Bolagets skyldigheter mot en kund eller mellan de olika intressena hos två eller flera av Bolagets kunder mot vilka Bolaget har en skyldighet.

Bolagets grundläggande princip är att Bolaget alltid ska sätta kundernas intressen främst. Bolaget ska alltid agera hederligt, rättvist och professionellt och så att allmänhetens förtroende upprätthålls. Bolaget vidtar alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som kan uppstå vid tillhandahållandet av tillståndspliktiga tjänster och förhindra att kunders intressen påverkas negativt av uppkomna intressekonflikter. Bolaget arbetar löpande med att identifiera, hantera och eliminera intressekonflikter genom att införa regler och bygga upp interna kontrollsystem. Allt för att bidra till en trygg grund för en säker och tillförlitlig gräsrotsfinansieringstjänst. Om de åtgärder som vidtagits inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas negativt av intressekonflikterna ska Bolaget informera kunden om intressekonflikterna innan institutet åtar sig att utföra en tjänst inom ramen för Bolagets drift av sin plattform för gräsrotsfinansiering.

Bolaget hanterar intressekonflikter genom en eskaleringsprocess, vilken genomförs i följande steg:

 1. Identifiera riskerna,
 2. Rapportera till utsedd ansvarig,
 3. Bedöma och begränsa riskerna,
 4. Kontrollera och hantera kvarvarande risker,
 5. Reservera tillräckligt med finansiella medel för att kunna hantera oväntade negativa händelser, utan att Bolagets ekonomiska stabilitet äventyras, och
 6. Uppföljning.

 

Härutöver får Bolaget och dess anställda inte delta i något erbjudande om gräsrotsfinansiering på plattformen.

 

10       Klagomål

Bolaget har inrättat en funktion för klagomålshantering. Bolagets policy avseende hantering av klagomål grundas på att klagomål ska hanteras effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska huvudsakligen inkomma skriftligen via blanketten som kan återfinnas på eaktiebok.se och blanketten ska skickas in per post.

Även muntligt framförda klagomål dokumenteras. Om muntligt framfört klagomål är av mer omfattande beskaffenhet, kan klaganden uppmanas att inkomma med skriftligt klagomål.

Samtliga inkomna klagomål dokumenteras. Klaganden får skriftlig bekräftelse på mottagandet av klagomålet med angivande av beräknad svarstid. Om handläggningen av klagomålet måste överlämnas till annan person, informeras klaganden om detta.

Bolagets ambition är att samtliga klagomål ska slutbehandlas skriftligen inom 20 dagar. Om denna tidsram inte kan iakttas meddelas klaganden detta.