Eaktiebok

Bolagshändelser

eAktieboks digitala aktiebok och onlinetjänst stödjer nyemissioner, fondemissioner, konvertibler, teckningsförbindelser, minskning av aktiekapital och andra företagsevenemang. eAktiebok gör det enklare för företaget att administrera dina företagsevent korrekt.

Nyemission

En nyemission är när ett företag erbjuder nya aktier av sina aktier till allmänheten för köp. Detta är ett sätt för företaget att skaffa kapital och finansiera sin verksamhet eller expansion. De nya aktierna erbjuds vanligtvis till ett fast pris och kan köpas av investerare via en mängd olika kanaler.

Fondemission

En fondemission innebär att medel som redan finns i bolaget överförs till aktiekapitalet. En fondemission kan genomföras antingen genom att bolagets antal aktier ökas eller att en akties kvotvärde ökas.

Teckningsoptioner

En teckningsoption är en rättighet att i framtiden teckna sig för aktier i bolaget mot betalning. När omvandlingen till aktier sker ökar bolagets aktiekapital samt dess antal aktier.

Minskning av aktiekapital

En minskning innebär att bolaget minskar sitt aktiekapital. Aktiekapitalet kan endast minskas på grund av någon av följande tre anledningar: täckande av förlust, återbetalning till ägare och/ eller avsättning till fri fond.

Övriga Bolagshändelser

Vidare kan ett flertal andra bolagshändelser ske som skall registreras i bolagets aktiebok. Övriga bolagshändelser kan exempelvis vara split, omvändsplit, omstämpling eller införande/borttagande av olika hembud eller förbehåll.