Eaktiebok

Fåmansbolag

Ett fåmansbolag är enligt huvudregeln ett aktiebolag eller ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger mer än hälften av rösterna i bolaget. Ett bolag kan även vara ett fåmansbolag ifall det drivs flera verksamheter samtidigt som där finns en person/ägare som de facto har rätt att bestämma över bolagets verksamhet och förfogar över dess resultat (kallas specialregeln).
Fåmansbolag
Ett fåmansbolag är enligt huvudregeln ett aktiebolag eller ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger mer än hälften av rösterna i bolaget. Ett bolag kan även vara ett fåmansbolag ifall det drivs flera verksamheter samtidigt som där finns en person/ägare som de facto har rätt att bestämma över bolagets verksamhet och förfogar över dess resultat (kallas specialregeln).
Ett fåmansbolag är ett skatterättsligt begrepp som kommer ur 3:12 reglerna som reglerar beskattning av ägare till fåmansbolag/fåmansföretag. 3:12 reglerna och med det fåmansbolagsreglerna handlar till stor del om hur en utdelning från ett fåmansbolag eller en kapitalvinst från en försäljning av aktier i ett fåmansbolag ska beskattas. Syftet med reglerna är att reglerar hur stor del av en utdelning eller kapitalvinst som skall beskattas som kapitalinkomst kontra arbetsinkomst. Då syftet med reglerna är att bedöma om utdelning eller kapitalvinst skall beskattas som arbetsinkomst eller kapitalinkomst är reglerna endast tillämpning på fysiska personer.
Regelverket skiljer mellan kvalificerade aktier och okvalificerade aktier i fåmansbolag. Aktieinnehavet är kvalificerat om delägaren eller närstående till delägaren har varit verksam i betydande omfattning i bolaget under de senaste fem föregående inkomståren (med betydande omfattning menas att personens arbetsinsats har stor betydelse för bolagets resultat). För kvalificerade aktier beskattas utdelning och kapitalvinst enligt 3:12 reglerna medan okvalificerade aktier i inkomstslaget kapital med 25% (2013).
För att skicka in en korrekt k10 blankett behöver du bland annat veta din andel i fåmansbolaget. Ägande i ett fåmansbolag noteras i bolagets aktiebok och sker det kontinuerligt ägarförändringar eller kapitaliseringar i bolaget kan det ibland vara svårt att veta sin exakta andel i bolaget.