Eaktiebok

Kallelse till bolagsstämma

I tre korta steg kan ni enkelt författa en korrekt upprättad kallelse innehållandes de formella delar en kallelse skall bestå av.
I vårt enkla gränssnitt anger / väljer ni först generell information om bolagsstämman, likt plats och tid för stämman med mera. Efter detta skapar eAktiebok ett utkast till kallelse, som författas på både svenska och engelska. I detta utkast kan ni sedan redigera samt bifoga filer till kallelsen så som dagordning och eventuella beslutsunderlag. Tredje och sista steget är sedan att skicka kallelsen till bolagsstämman vilket ni kan välja att göra direkt eller vid ett senare tillfälle.
Varje år skall ett aktiebolag hålla en årsstämma dit alla aktieägare skall kallas. Reglerna för hur kallelse till bolagsstämma skall gå till skiljer sig beroende på om det är till ett publikt eller privat bolag samt vilka beslut som skall fattas. Hur kallelsen skall gå till finns reglerat i bolagets bolagsordning.
Har inte kallelse gått ut i enlighet med bolagsordningen är bolagsstämman inte beslutsför vilket medför att en ny bolagsstämma måste kallas till för att kunna hålla mötet.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årligen hålls bolagets årsstämma, som skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Årsstämman skall innehålla ett antal obligatoriska punkter samt ärenden som är bestämda i lagen eller bolagsordningen.