Eaktiebok

Kallelse till bolagsstämma

I tre korta steg kan ni enkelt författa en korrekt upprättad kallelse innehållandes de formella delar en kallelse skall bestå av.
I vårt enkla gränssnitt anger / väljer ni först generell information om bolagsstämman, likt plats och tid för stämman med mera. Efter detta skapar eAktiebok ett utkast till kallelse, som författas på både svenska och engelska. I detta utkast kan ni sedan redigera samt bifoga filer till kallelsen så som dagordning och eventuella beslutsunderlag. Tredje och sista steget är sedan att skicka kallelsen till bolagsstämman vilket ni kan välja att göra direkt eller vid ett senare tillfälle.
Varje år skall ett aktiebolag hålla en årsstämma dit alla aktieägare skall kallas. Reglerna för hur kallelse till bolagsstämma skall gå till skiljer sig beroende på om det är till ett publikt eller privat bolag samt vilka beslut som skall fattas. Hur kallelsen skall gå till finns reglerat i bolagets bolagsordning.
Har inte kallelse gått ut i enlighet med bolagsordningen är bolagsstämman inte beslutsför vilket medför att en ny bolagsstämma måste kallas till för att kunna hålla mötet.
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årligen hålls bolagets årsstämma, som skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Årsstämman skall innehålla ett antal obligatoriska punkter som vi listar nedan. Utöver nedanstående ärenden skall även andra ärenden som är bestämda i lagen eller bolagsordningen tas upp.
 1. Val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justerare.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när så krävs, revisionsberättelsen.
 7. Beslut om
 8. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 9. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
 11. Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.
 12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.