Eaktiebok

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarenhet i ett företag eller bolag. När du äger en aktie är du aktieägare och har en fordran på en del av företagets tillgångar och resultat.

En aktie är en ägarenhet i ett företag. När du äger en aktie är du aktieägare och har en fordran på en del av bolagets tillgångar och intjäning.

Aktier och olika aktieslag

Aktier representerar ägande i ett företag. Olika aktieklasser kan ha olika rösträtt, utdelning och andra egenskaper. Till exempel har stamaktier vanligtvis rösträtt och får utdelning, medan preferensaktier kanske inte har rösträtt men får fasta utdelningar. Företag kan skapa olika aktieklasser för att möta specifika behov eller mål.

Aktiens värde

”Aktievärde” avser vanligtvis priset på ett företags aktie på aktiemarknaden. Det kan också hänvisa till ett företags totala ekonomiska värde som representeras av aktiekursen.

Aktieinnehav

Med aktieinnehav avses ägande av aktier i ett bolag eller bolag. Aktieägarna har rätt till en del av bolagets vinst och har rätt att rösta vid viktiga beslut.

Vilken information behövs för att aktieinnehavet ska innehålla?

Den information som måste ingå i aktieinnehavet inkluderar aktieägarnas namn och uppgifter, antal och typ av aktier som innehas av varje aktieägare och det belopp som betalats eller överenskommits att betalas för varje aktie. Dessutom bör eventuella begränsningar i överlåtelsen av aktier inkluderas i aktieinnehavet.