Eaktiebok

Intressekonflikter

FinReg Solutions ska enligt lag vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som uppstår vid tillhandahållande av licensierade tjänster och förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter. FinReg arbetar kontinuerligt med att identifiera, hantera och eliminera intressekonflikter genom att införa regler och bygga olika kontrollsystem. Allt för att bidra till en trygg grund för säker och pålitlig crowdfunding och att alla kunder ska kunna känna sig trygga i sina affärer med oss. 

FinReg Solutions arbetar kontinuerligt med att identifiera de intressekonflikter som kan uppstå mellan Sedermera, något dotterbolag eller någon närstående person till dem och en kund eller mellan kunder i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster. 

En intressekonflikt föreligger när det föreligger en konflikt mellan FinReg Solutions intressen eller intressena hos personer med anknytning till FinReg Solutions och FinReg Solutions skyldigheter gentemot en kund eller mellan olika intressen hos två eller flera FinReg Solutions-kunder som FinReg Solutions har en skyldighet till. Intressekonflikter som identifieras ska löpande rapporteras till den administrativa chefen och jävsfunktionen. 

FinReg Solutions har en tydlig struktur för ansvarsfördelning och styrning för att undvika intressekonflikter genom en uppdelning i olika organisatoriska enheter för separation av affärsfunktioner. FinReg Solutions har vidare genom sin arbetsprocess säkerställt att alla anställda i FinReg Solutions har kunskap och kompetens så att ingen individ kan vidta åtgärder i syfte att gynna sig själv eller FinReg Solutions på bekostnad av en kund eller annan motpart. 

FinReg Solutions hanterar intressekonflikter genom en eskaleringsprocess som genomförs i följande steg: 

1. Identifiera riskerna 

2. Rapportera till utsedd chef 

3. Bedöm och minska risker 

4. Kontrollera och hantera kvarstående risker 

5. Tilldela det nödvändiga kapitalet så att oväntade negativa resultat kan absorberas utan att hota företagets position. 

6. Uppföljning 

All personal i FinReg Solutions är även förbjuden att handla med finansiella instrument på Spotlight Stock Market, med undantag för Spotlight Groups aktie. Handelsförbudet gäller även företag med vilka FinReg Solutions har ett kundförhållande.