Eaktiebok

Kundkategorisering

I samband med registrering på FinReg-plattformen (eAktiebok) behöver FinReg säkra viss information i enlighet med EU:s förordning för gräsrotsfinansiering (EU 2017/1120 och EU 2019/1937). För att säkerställa ett gott skydd för investerare kommer FinReg att kategorisera och skilja mellan sofistikerade och icke-sofistikerade investerare. Som en icke-sofistikerad investerare har FinReg Solutions skapat en högre skyddsnivå för att säkerställa att investerare har kunskap att investera i gräsrotsfinansieringsprojekt.

En sofistikerad investerare anses vara medveten om de risker som uppstår när man investerar i gräsrotsfinansieringsprojekt och har de ekonomiska resurserna för att undvika alltför stora ekonomiska konsekvenser. Om så önskas kan FinReg kategorisera en juridisk eller fysisk person som en sofistikerad investerare. En sofistikerad investerare omfattas inte längre av de ramar för investerarskydd som erbjuds av FinReg Solutions. Dessa inkluderar:

• Testning av erfarenhet och kunskap (inkl. varningar) och simuleringar av förmågan att bära förluster

• Skydd mot överdriven exponering för gräsrotsfinansieringsprojekt

• Möjlighet att återkalla erbjudande enligt EU:s förordning om betänketid

För att FinReg ska kunna göra denna bedömning måste nedanstående kriterier vara uppfyllda och underlag lämnas in och dokumenteras. Önskan att klassificeras som en avancerad investerare ska också omfatta en förklaring om förlust av investerarskydd och en förklaring om att den information som lämnas är sanningsenlig. Deklaration, intyg och dokumentation skickas till cfbyeaktiebok@finregsolutions.se . Juridiska personer som uppfyller minst ett av följande: • Eget kapital på minst 100 000 euro • Nettoomsättning på minst 2 000 000 euro • Balansomslutning på minst 1 000 000 euro Dokumentation: senaste reviderade årsredovisningar Fysiska personer som uppfyller minst två av följande:

• Den personliga bruttoinkomsten är minst 60 000 euro per skatteår, eller en portfölj av finansiella instrument – definierad som inklusive medel på konto och finansiella tillgångar – som överstiger 100 000 euro. Dokumentation: Kreditupplysning som visar inkomst/anställningsavtal/värdpappersutdrag och kontoutdrag där det tydligt framgår vem som depå/konto • Personen arbetar, eller har arbetat minst ett (1) år, inom den finansiella sektorn, i en egenskap som kräver kännedom om transaktionerna eller tjänsterna i fråga, eller har haft en ledande ställning i minst 12 månader i en juridisk person som avses i punkt 1 nedan. Dokumentation: Anställningsavtal, anställningsintyg. Båda måste tydligt visa arbetsuppgifter under anställningstiden • Personen har genomfört i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal på kapitalmarknaden under de föregående fyra kvartalen. Dokumentation: Transaktionshistorik inklusive transaktionsbelopp.