fbpx

Vad är en aktiepost?

 

En aktiepost är en sammanhängande nummer serieaktier i aktieboken.

Alla aktieposter skall finnas med i ett bolags aktiebok med information om vem som äger respektive aktiepost. Informationen som skall finnas i aktieposten är:

  • Varje akties nummer.
  • Aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress.
  • Huruvida aktiebrev har utfärdats.
  • Vilket aktieslag aktierna består av i aktieposten, om det finns aktier av olika slag i bolaget.
  • I förekommande fall att aktierna omfattas av förbehåll enlig avtal.

 

Aktieposten består av aktier, vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag som är registrerad i form av ett aktiebolag. När du äger en aktie är du delägare i detta företag. Olika aktier i en aktiebok kan var förknippad med olika attribut men alla aktier i en och samma aktiepost har samma attributer.

 

Aktieposter finns i aktieboken, varför har man en aktiebok?

I aktieboken framgår vem som äger företaget. Aktiebokens funktion finns reglerad i aktiebolagslagen och det är styrelsens ansvar att den är korrekt och uppdaterad. Aktiebokens syfte är att ligga till grund för utövandet av aktieägarens rättigheter gentemot bolaget samt ge bolaget, aktieägaren och andra intressenter underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget. För mer information om ett bolags aktiebok läs mer här.

 

Styrelsen ansvarig för aktieboken

Varje aktiebolag ska föra en aktiebok över bolagets samtliga aktier och aktieägare. Styrelsen i bolaget har ansvaret för att en aktiebok förs. När en aktie säljs eller när uppgifter i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i bolagets aktiebok. Alla förändringar i en aktiebok skall registreras i aktieboken men registreras ej av Bolagsverket.

En aktiebok skall bevaras så länge bolaget finns och under minst tio år efter bolagets upplösning.

 

Aktiebokens tillgänglighet

Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig hos bolaget för var och en. Om boken förs med hjälp av dator ska i stället en utskrift av den, som inte är äldre än tre månader, på begäran tillhandahållas av bolaget.