fbpx
small business

Fåmansbolag

Ett fåmansbolag är enligt huvudregeln ett aktiebolag eller ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger mer än hälften av rösterna i bolaget. Ett bolag kan även vara ett fåmansbolag ifall det drivs flera verksamheter samtidigt som där finns en person/ägare som de facto har rätt att bestämma över bolagets verksamhet och förfogar över dess resultat (kallas specialregeln).

 

Fåmansbolag och beskattning

Ett fåmansbolag är ett skatterättsligt begrepp som kommer ur 3:12 reglerna som reglerar beskattning av ägare till fåmansbolag/fåmansföretag. 3:12 reglerna och med det fåmansbolagsreglerna handlar till stor del om hur en utdelning från ett fåmansbolag eller en kapitalvinst från en försäljning av aktier i ett fåmansbolag ska beskattas. Syftet med reglerna är att reglerar hur stor del av en utdelning eller kapitalvinst som skall beskattas som kapitalinkomst kontra arbetsinkomst. Då syftet med reglerna är att bedöma om utdelning eller kapitalvinst skall beskattas som arbetsinkomst eller kapitalinkomst är reglerna endast tillämpning på fysiska personer.

 

Fåmansbolag och kvalificerad aktie

Regelverket skiljer mellan kvalificerade aktier och okvalificerade aktier i fåmansbolag. Aktieinnehavet är kvalificerat om delägaren eller närstående till delägaren har varit verksam i betydande omfattning i bolaget under de senaste fem föregående inkomståren (med betydande omfattning menas att personens arbetsinsats har stor betydelse för bolagets resultat). För kvalificerade aktier beskattas utdelning och kapitalvinst enligt 3:12 reglerna medan okvalificerade aktier i inkomstslaget kapital med 25% (2013).

Kvalificerade aktier i ett fåmansbolag deklareras genom blanketten K10. Blanketten bör (dock inget krav) lämnas in årsvis tillsammans med den privat inkomstdeklaration för att hålla reda på hur stort det sparade utdelningsutrymmet är. Utdelningsutrymmet på K10:an är den kapitalvinst eller utdelning som kan erhållas till 20%ig beskattning (2013). Överskjutande del beskattas som arbetsinkomst även om det finns ett maxbelopp för detta.

 

Fåmansbolag och eAktiebok

För att skicka in en korrekt k10 blankett behöver du bland annat veta din andel i fåmansbolaget. Ägande i ett fåmansbolag noteras i bolagets aktiebok och sker det kontinuerligt ägarförändringar eller kapitaliseringar i bolaget kan det ibland vara svårt att veta sin exakta andel i bolaget. Eaktieboks systemtjänst löser detta problem enkelt då bolaget förutom att ha en digital aktiebokstjänst även ger bolagets alla delägare en depålösning över deras innehav i onoterade bolag. I tjänsten finns det en klar och tydlig ägarförteckning som med fördel kan användas som bas för att fylla i sin K10:a. Samlar du alla dina innehav i onoterade aktier kan du i din depå få en enkel överblick av dina onoterade aktier.