fbpx

Kontakta oss

Vi på eAktiebok finns här för dig!

Hitta oss

Frans Suellsgatan 2
211 22 Malmö

Ring oss

+46 (0) 40 797 57

E-post

info@eaktiebok.se

Sociala medier

Kom i kontakt med oss

Personuppgifter
E-aktieboks tillhandahåller en internetbaserad aktiebokslösning för sina kundbolag samt en s.k. depå av onoterade aktier för dessa kundbolags aktieägare.

Alla svenska aktiebolag är enligt lag är skyldigt att se till att aktiebok förs, bevaras och hålls tillgänglig. Respektive aktiebolag som är kund hos E-aktiebok är enligt 5 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förandet av aktieboken innebär.

För behandling av personuppgifter hänförliga till depån för kundbolagens aktieägare är FinReg Solutions AB, org. nr 556939-3308, Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö, personuppgiftsansvarig.De uppgifter som E-aktiebok registrerar för att kunna tillhandahålla ovan nämnda tjänster på ett ändamålsenligt sätt är följande:

Varje aktieägares personnummer/organisationsnummer, namn, och postadress. Om aktieägaren har lämnat ytterligare kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer eller e-postadress, kommer även dessa uppgifter att noteras.
I de fall någon aktieägare har en förmyndare eller god man registreras även denne förmyndares kontaktuppgifter.
Eventuella förmånstagare och deras kontaktuppgifter – t.ex. om någon annan person än aktieägaren har rätt till aktieutdelning.
Eventuella noteringar som därutöver enligt lag skall kopplas till respektive aktiepost.
Kundbolagets styrelse och styrelsesuppleanter, samt deras kontaktuppgifter.
Kundbolagets revisor och i förekommande fall revisorsuppleanter och deras kontaktuppgifter.
Kundbolagets administratörs namn, personnummer och e-postadress.
De registrerade uppgifterna kommer att användas för att föra och hålla tillgänglig en aktiebok för kundbolagets räkning samt för att föra och hålla tillgänglig en depå till kundbolagens aktieägare. Uppgifterna kommer även att användas för att ta fram diverse rapporter relaterade till kundens ägarbild samt som underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, nyhetsbrev samt för statistik och riskhantering. För det fall en aktieägare äger aktier i mer än ett kundbolag används uppgifter för att föra och tillhandahålla en samlad depå för sådan aktieägare.

Uppgifter hänförliga till aktieboken lämnas till E-aktiebok från respektive kundbolag. Du som aktieägare avgör själv om du vill lämna några ytterligare uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget.

För mer information om GDPR läs gärna vår integritetspolicy eller personuppgiftsbiträdesavtal (inkorporerat i våra allmänna villkor)

Integritetspolicy
eAktieboks integritetspolicy gällande f.r.o.m 25 maj 2018

Allmänt
I denna integritetspolicy anges hur eAktiebok samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller för de personuppgifter som du delar med oss när du registrerar ett användarkonto på vår hemsida samt när du kontaktar oss på något annat sätt, t.ex. med en fråga.

Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter
FinReg Solutions AB, org.nr. 556939-3308, Norra Vallgatan 64, 211 40 Malmö (”eAktiebok” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

INSAMLING och behandling AV PERSONUPPGIFTER
Vilken slags uppgifter vi samlar in och behandlar om dig beror på i vilken egenskap du har kontakt med oss.

När du registrerar ett användarkonto på vår hemsida lämnar du normalt relevanta kontaktuppgifter som namn och e-postadress. Dessa är namn och mailadress.

Om du har en fråga till oss eller kontaktar oss i något annat ärende samlar vi in och behandlar de personuppgifter som lämnas av dig.

Normalt samlas också viss enhetsinformation in. Detta är uppgifter om vilken enhet som har använts under din inloggning på ditt konto och dess webbläsarinställningar exempelvis IP-adress och din användning av eAktieboks hemsida in.

Om du besöker vår hemsida använder vi cookies för att förbättra användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Ytterligare information återfinns i vår policy avseende detta [länk].

Ändamål med och Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på i vilken egenskap du är i kontakt med oss.

Om du är kontakt med oss i egenskap av användare behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera ditt användarkonto, lämna information och rikta marknadsföring per e-post avseende eAktieboks och våra samarbetspartners tjänster, ev. annan behandling och den rättsliga grunden för vår behandling är att kunna fullgöra vårt avtal med dig och/eller en intresseavvägning.

Vid övrig kontakt med eAktiebok, t.ex. vid en fråga eller annan kontakt via e-post, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna möjliggöra kommunikation med dig som kund och besvara din fråga i syfte att fullgöra vårt avtal med dig och/eller med stöd av en intresseavvägning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett aktivt användarkonto, eller så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål som anges i denna policy. Normalt anses ett användarkonto inte längre vara aktivt om det inte använts under en period om 24 månader. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att uppfylla krav enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en rättslig process.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Dina personuppgifter kan komma att delas med våra externa samarbetspartners inom exempelvis tillhandahållande av servrar, programvaruleverantör, programvaruutveckling och support.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
eAktieboks behandling av dina personuppgifter sker inom EU/EES och ingen överföring av uppgifter företas av oss utanför nämnda område.

Direktmarknadsföring
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@eaktiebok.se. Så snart vi mottagit invändning från dig upphör vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna lämnas i form av en kopia (genom registerutdrag). Om du begär ytterliggare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar eller kompletterar dem.

Du har under vissa förutsättningar rätt bli raderad, ”att bli bortglömd”, dvs. att få de personuppgifter vi har om dig raderade. Vi har dock rätt att neka radering i vissa situationer, tex. Om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål.

Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av en intresseavvägning.

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa förutsättningar har en rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till oss eller Datainspektionen med klagomål.

Du har normalt rätt att utnyttja ovanstående rättigheter kostnadsfritt. eAktiebok kommer besvara begäran utan onödigt dröjsmål och vanligen inom en (1) månad från det att begäran mottagits. Om begäran är orimlig eller ogrundad har emellertid eAktiebok rätt att ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå er begäran. Därutöver kan eAktiebok begära ytterligare information för att styrka din identitet.

eAktiebok som personuppgiftsbiträde
eAktiebok är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som anges i denna policy, men det kan förekomma situationer där eAktiebok inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje man. Detta gäller exempelvis för eAktieboks tjänster hänförliga till ett aktiebolags aktiebok. När eAktiebok behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och eAktiebok är då bundet av de instruktioner som eAktiebok fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan eAktiebok inte garantera att behandling sker i enlighet med denna integritetspolicy men eAktiebok kommer alltid att säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida.

Kontaktuppgifter
Om du har frågor om innehåller i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på

info@eaktiebok.se eller FinReg Solutions AB, Norra Vallgatan 64, 211 40 Malmö