fbpx

Bolagshändelser

Det finns ett antal bolagshändelser som kan ske som påverkar bolagets ägare och bolaget i olika former. Nedanstående skall ses som en kort introduktion i de olika händelser som ett bolag eller dess ägare kan ställas inför och alla skall registreras i bolagets aktiebok.

eAktieboks digitala aktiebok och onlinetjänst stödjer alla dessa bolagshändelser och underlättar för bolaget att administrera sina bolagshändelser på ett korrekt sätt.

Ett aktiebolag kan förändra sitt aktiekapital genom fem olika sätt:

 

Nyemission

En nyemission är när ett bolag ger ut nya aktier mot betalning. Betalningen behöver inte bestå av kontanter utan kan exempelvis bestå av tillgångar eller kvittning av skulder bolaget upptagit.

 

Fondemission

En fondemission innebär att medel som redan finns i bolaget överförs till aktiekapitalet. En fondemission kan genomföras antingen genom att bolagets antal aktier ökas eller att en akties kvotvärde ökas.

 

Konvertibler

En konvertibel är en skuldförbindelse som bolaget givit ut där innehavaren har rättigheten eller skyldigheten att lösa in sin fordran mot aktier i bolaget. När rättigheten eller skyldigheten utnyttjas ökar aktiekapital samt antalet aktier i bolaget.

 

Teckningsoptioner

En teckningsoption är en rättighet att i framtiden teckna sig för aktier i bolaget mot betalning. När omvandlingen till aktier sker ökar bolagets aktiekapital samt dess antal aktier.

 

Minskning av aktiekapital

En minskning innebär att bolaget minskar sitt aktiekapital. Aktiekapitalet kan endast minskas på grund av någon av följande tre anledningar: täckande av förlust, återbetalning till ägare och/ eller avsättning till fri fond.

 

Övriga Bolagshändelser

Vidare kan ett flertal andra bolagshändelser ske som skall registreras i bolagets aktiebok. Övriga bolagshändelser kan exempelvis vara split, omvändsplit, omstämpling eller införande/borttagande av olika hembud eller förbehåll.

 

Utöver att eAktieboks onlinetjänst stödjer alla ovanstående bolagshändelser finns det ett flertal andra fördelar, exempelvis en överskådlig lagringsplats för bolaget övriga centrala bolagsdokument. Möjlighet att ge en temporär inloggning till exempelvis bolagets revisor eller extern part vid en legal granskning med mera. Vem informationen delas med avgör bolaget och eAktiebok förmedlar aldrig vidare information till tredje man om bolagen eller dess ägare.