fbpx

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När du äger en aktie är du alltså delägare i detta bolag. När ett aktiebolag bildas betalar grundarna (även kallat stiftarna) in ett aktiekapital. Aktiekapitalet dividerat med det valda antalet aktier blir en akties kvotvärde (även kallat nominella-värde). Alla aktier i ett bolag har samma kvotvärde. Däremot behöver alla aktier i övrigt inte medföra samma rättigheter. En aktie är i grunden en rättighet till bolagets tillgångar efter bolagets alla skulder blivit betalda. Aktierna samlas i en aktiebok. Aktierna samlas i en aktiebok.

En akties betydelse

Innehavare av en aktie har ett begränsat ansvar för bolagsverksamhet. Det är bolagets styrelse som är ansvarig för bolagets förvaltning. Det aktieägarna riskerar med sin investering är att förlora det som de köpt aktierna för. Aktieinnehavarna har genom sitt ägande i bolaget rätt att delta och rösta på bolagets bolagsstämma samt ta del av bolagets aktieutdelning. Det är bolagsstämman som utser bolagets styrelse och beslutar om hur bolagets vinst skall disponeras. Antalet aktier i ett bolag kan förändras genom en emission av någon sort eller genom split av aktierna.

 

Aktie och olika aktieslag

Ett bolag kan ge ut olika sorters aktier. Vanligast är så kallade A- eller B-aktier där en A-aktie berättigar aktieägaren till fler röster än för en B-aktie på bolagsstämman. Oftast motsvarar en B-aktie 1/10 röst mot en A-aktie. Orsaken till att ett bolag ger ut aktier i olika slag kan vara att de ursprungliga aktieägarna vill behålla makten i bolaget, men ändå sprida ägandet till fler personer i syfte att exempelvis ta in riskkapital. De flesta aktier i onoterade aktiebolag är så kallade stamaktier. En stamaktie är en vanlig aktie som inte ger någon speciell fördel eller företrädesrätt framför andra aktier. Till skillnad från stamaktier finns det preferensaktier som ger företräde gentemot stamaktier. Företrädet kan bestå av förtur till aktieutdelning eller förtur till utdelning vid konkurs. Ofta är röstvärdet lägre för en preferensaktie än en stamaktie. Alla aktier som inte är preferensaktier är stamaktier.

 

Aktiens värde

För noterade bolag sätts värdet på en aktie varje dag genom den handel som sker på en börs eller marknadsplats. För ett onoterat bolag är det betydligt svårare att sätta ett pris på dess aktie. Vanligtvis sätts värdet på onoterade bolags aktier genom att en förhandling skett mellan befintliga ägare och köpare där utgångspunkt tagits i att endera parten genomfört en värdering av bolaget. En aktieägare till ett onoterat aktiebolag kan erhålla avkastning på två sätt, antingen genom att bolaget ger aktieutdelning eller genom att någon förvärvar aktierna.